Vastgestelde adviezen week 10

Uitgelicht:

Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar.

O.a.:
– Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma


Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Amsterdam.

Kenmerk
W04.18.0407/I
Datum aanhangig
21 december 2018
Datum vastgesteld
6 maart 2019

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Onteigening

vastgesteld

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs.

Kenmerk
W05.19.0031/I
Datum aanhangig
4 februari 2019
Datum vastgesteld
6 maart 2019

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Algemene maatregel van bestuur

vastgesteld

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Kenmerk
W07.19.0011/II/K
Datum aanhangig
17 januari 2019
Datum vastgesteld
6 maart 2019

Defensie
Wet

vastgesteld

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Kenmerk
W12.18.0306/III
Datum aanhangig
4 oktober 2018
Datum vastgesteld
6 maart 2019

Sociale zaken en Werkgelegenheid
Wet

vastgesteld

Wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/​2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/​2007.

Kenmerk
W17.19.0025/IV
Datum aanhangig
28 januari 2019
Datum vastgesteld
6 maart 2019

Infrastructuur en Waterstaat
Algemene maatregel van bestuur

vastgesteld

Wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 i.v.m. het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht.

Kenmerk
W17.19.0035/IV
Datum aanhangig
7 februari 2019
Datum vastgesteld
6 maart 2019

Infrastructuur en Waterstaat
Algemene maatregel van bestuur

vastgesteld