Vaststelling tijdstip van inwerkingtreding Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Besluit van 17 september 2018 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 augustus 2018 houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) (Stb. 2018, 315).

Uitgelicht:

Het Besluit van 27 augustus 2018 houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid treedt in werking op 28 september 2018.


Nota van toelichting

Met dit besluit wordt de inwerkingtreding van het Besluit van 27 augustus 2018 houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) geregeld. Voornoemd besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten die gelden voor onderwijswetgeving en van de in dat kader vereiste minimale invoeringstermijn van twee maanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsgrond dat vertraging van de invoering tot hoge private en publieke nadelen leidt. Om tot een zorgvuldige invoering van de nieuwe systematiek voor de verdeling van de middelen voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid over te gaan met ingang van het volgende kalenderjaar, is het streven om de voorlopige beschikkingen in september 2018 naar de gemeenten te sturen. Om deze reden is een spoedige inwerkingtreding van voornoemd besluit, waarin deze nieuwe verdelingssystematiek is vastgelegd, van belang.