Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

1. dat door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang een verzoek is ingediend tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek danwel dispensatieverzoeken schriftelijk kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage, voor of op 29 oktober 2018;

3. dat dispensatieverzoeken uitsluitend kunnen worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv, welk formulier is te downloaden via http://cao.szw.nl/ en tijdens kantooruren kan worden aangevraagd onder tel.nr. 070 – 333 5298;

4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Parnassusplein 5, te ’s-Gravenhage en digitaal te raadplegen zijn op http://cao.szw.nl/.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070 – 333 5298 (telefaxnr: 070 – 333 4090).

’s-Gravenhage, 4 oktober 2018
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes