Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2018/2019

Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus 2018/2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

1. verzoek is ingediend tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst, welke bepalingen mede een wijziging van de werkingssfeer inhouden;

2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek danwel dispensatieverzoeken schriftelijk kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage, voor of op 12 november 2018;

3. dat dispensatieverzoeken uitsluitend kunnen worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv, welk formulier is te downloaden via http://cao.szw.nl/ en tijdens kantooruren kan worden aangevraagd onder tel.nr. 070 – 333 5298;

4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Parnassusplein 5, te ’s-Gravenhage en digitaal te raadplegen zijn op http://cao.szw.nl/.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070 – 3335298 (telefaxnr: 070 – 333 4090).

’s-Gravenhage, 17 oktober 2018.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes