Voorhang ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2020

Hierbij bied ik uw Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan, in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 3.4 van de Wet kinderopvang). Op grond van deze bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers is overgelegd.

Het onderhavige ontwerpbesluit regelt de indexering van de toetsingsinkomens, en de maximum uurprijzen. De jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling.

Ontwikkeling tarieven kinderdagopvang
Per 1 januari 2019 is de beroepskracht-kindratio (BKR) voor baby’s aangescherpt. De maximum uurprijs voor de dagopvang is daarom in 2019 met 27 cent extra verhoogd, naast de gebruikelijke indexering. Ik heb met uw Kamer gesproken over de hoogte van de compensatie van deze kwaliteitsverhogende maatregel. Ik heb daarbij toegezegd dat ik de ontwikkeling van de uurtarieven monitor. Dit doe ik aan de hand van gegevens die ouders doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst levert medio mei de cijfers over het eerste kwartaal aan mijn ministerie, waarna deze gegevens worden verwerkt. U ontvangt hierover medio juni een brief.

Uitvoeringstoets Belastingdienst
Gelijktijdig met deze brief ontvangt u ook de uitvoeringstoets van de Belastingdienst van het ontwerpbesluit.