Wijziging begrotingsstaten ministerie van SZW 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Uitgelicht:

Selectie Kinderopvang


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Selectie kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).

Stand

Stand

Mutaties

Mutaties

Stand

oorspronkelijk

1e suppletoire

(+ of -)

(+ of -)

2e suppletoire

vastgestelde

begroting

vermoedelijke

Najaars-

begroting

begroting

VJN

uitkomsten

Nota

NJN

begroting 2019

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

2.853.198

2.914.188

50.594

5.336

2.970.118

Uitgaven:

2.853.198

2.914.188

50.594

5.336

2.970.118

Inkomensoverdrachten

2.815.688

2.872.159

60.951

9.977

2.943.087

Subsidies

5.106

5.443

-50

-300

5.093

Opdrachten

1.539

5.721

443

-862

5.302

Bijdrage aan agentschappen

30.865

30.865

-10.750

-3.479

16.636

DUO

30.610

30.610

-10.756

-3.430

16.424

Justis

255

255

6

-49

212

CIBG

0

0

0

0

0

Ontvangsten

1.548.224

1.525.123

6.836

5.024

1.536.983

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 55,930 miljoen. Hiervan is € 50,594 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,336 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 5,024 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten
1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met € 9,977 miljoen bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2018 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting hoger uit. Daarnaast zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren naar boven bijgesteld.

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan agentschappen
1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken -/- € 1,602 miljoen. De grootste overboeking betreft een bedrag van -/- € 1,000 miljoen naar de Belastingdienst.
2. De uitgaven aan subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen vallen lager uit (-/- € 3,039 miljoen). Met name de bijdrage aan het agentschap DUO is lager uitgevallen: de afrekening Directe Financiering valt lager uit.

Ontvangsten
1. In 2004 zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Dit om kinderopvangorganisaties middels een garantstelling te kunnen ondersteunen bij de overgang naar het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag. Deze middelen worden nu terugbetaald (€ 25,197 miljoen).
2. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met -/- € 20,173 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van lagere terug ontvangsten over de toeslagjaren 2016 en 2017.