Stcrt | Nader rapport en Advies Raad van State inzake wijziging Besluit kinderopvangtoeslag i.v.m. indexatie van toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse

Uitgelicht:

De wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang is op 2 september in het Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.


Nader Rapport
29 augustus 2019

Nader rapport inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 3 juli 2019, nr. 2019001297, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 17 juli 2019, nr. W12.19.0177/III, bied ik U hierbij mede namens de Staatssecretaris van Financiën aan. De tekst van het advies is tevens hieronder opgenomen.

Bij Kabinetsmissive van 3 juli 2019, no. 2019001297, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Ik moge U hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het ontwerpbesluit en de nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
T. van Ark.

———-

Advies Raad van State
No. W12.19.0177/III

’s-Gravenhage, 17 juli 2019

Aan de Koning

Bij Kabinetsmissive van 3 juli 2019, no. 2019001297, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,
Th.C. de Graaf.