TK | Stemmingen i.v.m.: Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Uitgelicht:

gewijzigd amendement Van Meenen (44) over kinderopvang bij nieuwe basisscholen
AANGENOMEN

Het wetsvoorstel is aangenomen. De aangenomen amendementen en de aangenomen moties zijn toegevoegd als bijlagen.


Tweede Kamer, dinsdag 1 oktober 2019

3. Stemmingen in verband met: Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

– amendement Kwint (10,I) over het schrappen van bekostiging van denominatief leerlingenvervoer (invoegen onderdeel 0A)
VERWORPEN

– amendement Kwint (11,I) over het schrappen van de mogelijkheid af te wijken van kerndoelen (invoegen onderdeel 0A)
VERWORPEN

– gewijzigd amendement Van den Hul c.s. (21,I) over niet weigeren van leerlingen op grond van geloofsovertuiging of levensbeschouwing (invoegen onderdelen Ba en Bb)
VERWORPEN

– gewijzigd amendement Kwint (35,I) over een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van het kwaliteitsbeleid
VERWORPEN

*- amendement Kwint (43,I) over een segregatietoets als voorwaarde voor de bekostiging
VERWORPEN

*- gewijzigd amendement Van Meenen (44) over kinderopvang bij nieuwe basisscholen
AANGENOMEN

– amendement Bruins/Van Meenen (28,I) over informatieverstrekking over de vrijwillige ouderbijdrage bij de bekostigingsaanvraag
AANGENOMEN

*- gewijzigd amendement Westerveld (40,I) over afspraken tegen segregatie
AANGENOMEN

*- gewijzigd amendement Rog/Van Meenen (42,I) over opnemen van ouderbetrokkenheid in de kwaliteitstoets
AANGENOMEN

*N.B. Indien zowel 42 als 28 of 40 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Bisschop/Rog (34,I) over ouderverklaringen als uitgangspunt voor de belangstellingsmeting
AANGENOMEN

*- nader gewijzigd amendement Westerveld/Van Meenen (41,I) over het indienen van een zienswijze door gemeenten
AANGENOMEN

– amendement Kwint (18) over in eerste instantie stichten van een openbare school in een nieuwbouwwijk
VERWORPEN

– nader gewijzigd amendement Westerveld/Kwint (36,I) over een evaluatie na vijf, tien en vijftien jaar (invoegen onderdeel Oa)
AANGENOMEN

– amendement Van Meenen (29) over het alleen stichten van nieuwe scholengemeenschappen met tenminste drie onderwijstypen
VERWORPEN

– gewijzigd amendement Rudmer Heerema (38) over het niet starten met een nieuwe nevenvestiging als een school onvoldoende scoort
AANGENOMEN

– gewijzigd amendement van de leden Bisschop/Rog (37) over toezicht tot het moment dat een school daadwerkelijk start
AANGENOMEN

– amendement Kwint (16) over het vervallen van de vrijstelling vanwege richtingsbedenking (invoegen artikel VA)
VERWORPEN

– amendement lid Kwint c.s. (26) over algemene toegankelijkheid van bijzonder onderwijs (invoegen artikel VIA)
VERWORPEN

– wetsvoorstel
AANGENOMEN

———-

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

35 050, nr. 31
-de motie-Kwint c.s. over onderzoek of lesmethodes op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke kaders
AANGENOMEN

35 050, nr. 32
-de motie-Rudmer Heerema/Rog over buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs
AANGENOMEN