Over jw_jhxvyn5p

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far jw_jhxvyn5p has created 5 blog entries.

Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

Toegelicht: De brochure is als bijlage toegevoegd. ‘Toezicht en handhaving kinderopvang’ van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente. Ggd Ghor Bochure Kinderopvang december 2018

Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)2019-02-05T15:30:30+01:00

Vastgestelde adviezen week 2

Uitgelicht: Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. O.a.: – Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het invoeren van een regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie. Vastgestelde adviezen week 2 Sectie I Algemene Zaken Geen vastgestelde adviezen. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwerpbesluit houdende wijzigingen van ondergeschikte aard in enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein [...]

Vastgestelde adviezen week 22019-02-05T15:29:28+01:00

Nieuwe brochures over Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Uitgelicht: De brochures zijn te groot voor verzending. U kunt deze downloaden via de link onderaan dit bericht. Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips. De brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorgdie werken met deze kinderen en hun ouders. Nieuwe uitdagingen voor de kinderopvang Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of [...]

Nieuwe brochures over Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang2019-02-05T15:28:46+01:00

Regeling tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

Uitgelicht: Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019. De bijlage is te groot voor verzending. U kunt deze downloaden via de link onderaan dit bericht. TOELICHTING Op grond van artikel 5, vierde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang, wordt de aanvraag, bedoeld in artikel 1.45, eerste en tweede lid, van de Wet kinderopvang ingediend met gebruikmaking van het formulier dat ter zake door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vastgesteld. Artikel 7, vijfde lid, van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang [...]

Regeling tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 20192019-02-05T15:27:39+01:00

Beantwoording Kamervragen Bruins-Slot en Rog (CDA) over uitbreiding regeling Gratis VOG

Uitgelicht: 3 Klopt het dat de grootste groep vrijwilligers die actief zijn bij scholen, kinderopvang, BSO en gastouders door deze voorwaarde niet onder de regeling Gratis VOG vallen? Zo ja, wat zijn hiervoor de beweegredenen? Antwoord op vraag 1, 2 en 3: Medewerkers die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling dienen in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG). De VOG is in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs wettelijk verplicht voor onder andere leraren, directieleden, (con-)rectoren, leraren/ onderwijsassistenten in opleiding. Voor overblijfmedewerkers in het primair onderwijs is de VOG ook wettelijk verplicht. Vrijwilligers [...]

Beantwoording Kamervragen Bruins-Slot en Rog (CDA) over uitbreiding regeling Gratis VOG2019-02-05T15:28:09+01:00
Ga naar de bovenkant